THIỀM THỪ XOAY ĐỎ

Liên hệ

  • Sản phẩm: Thiềm thừ xoay, cóc ngậm tiền
  • Màu sắc: Đỏ
  • Chất liệu: Bột đá màu